Siyabamkela abasaqalayo kurhwebo lwe-Bitcoin!

nguJameson Lopp 2017/11/19open in new window

Nantsi imibuzo ebuzwa rhoqo:

Q: Kufuneka ndithembe bani?
A: Ungathembi mntu.

Q: Kufuneka ndithengise nini?
A: Ungaze uthengise.

Q: Ingaba i-Bitcoin iyaphelelwa kuba ________________?
A: Hayi.

Q: Yintoni le ndizifake kuyo?
A: Akekho owaziyo.

Q: Ndingalufumani phi ulwazi oluthe vetshe?
A: Sinalo ulwazi olutyebileyo apha. Ungakwazi nokungena ku-lopp.netopen in new window

Abaguquleli
Phakamani Dadlana