//Khore//kharesase tsâsen re Bitcoinsa !oa

by Jameson Lopp 2017/11/19open in new window

Neti ge !a#amsase ra dîhe dîdi tsî !ereamdi tsîna.:

Q: Tari-e ta a #gom!gâ //khā?
A: /Gui khoe-i tsîn ose.

Q: Mâ//ae ta ni //amaxū?
A: Tatsē.

Q: Bitcoinsa ra //ō #oa?
A: Hî-î.

Q: Tare-i !nâ ta go #gasen?
A: Khoe-i xare-i tsîn a /ū.

Q: Mati ta !nâsases nes #namipe a //khā//khāsen //khā?
A: Nepa ta ge !khusib !khō#gaba ūhâ tamas ka io nepa sari re lopp.netopen in new window