NGIBAMBILE

Ngo GameKyuubi 2013/12/18open in new window

Ngisithayiphe kabili leso sihloko ngoba bengazi ukuthi besingakalungi ekuthomeni. Nanje asikalungi. w / e.

Ama-GF azikhuphe endaweni yokucima ukoma yabantu bengubo abaqomene nabanye abantu bengubo, i-BTC iyamotjheka KUBAYINI NGIBAMBILE? Ngizokutjela ukuthi kubayini.

Kungoba ngimrhwebi omumbi begodu NGIYAZI UKUTHI NGIMRHWEBI OMUMBI. Iye, nina barhwebi abahlakaniphileko niyakwazi ukubona amathuba amahle wokurwheba njalo nje begodu nenze isigidi semali, kulungile akunakinga mfo.

Ngokunjalo, labo abanganasibindi bathi OH AWA IYEHLA NGIYOKUTHENGISA he he he bese bathi OH ZIMU lokha abarhwebi ABAHLAKANIPHILEKO ABAZIKO UKUTHI BENZANI nabathengako, kodwana uyazini? Angisiyo ingcenye yesiqhema leso. Abarhwebi nabathengako, ngivele sengiyingcenye yemali yemakethe. Ngakho-ke, QAGELA UKUTHI NGUBANI OMUKHOHLISAKO, abarhwebi bemini HHAYI MINA ~!

Imibhalo leyo ethi "OHH BEKUFANELE UKUTHI UTHENGISE" IYE AWA. AWA BEKUFANELE NGITHENGISE. BEKUFANELE NGITHENGISE IMIZUZWANA NGAPHAMBI KOKUTHENGISA OKUNYE NOKUNYE BESE NGITHENGE IMIZUZWANA NGAPHAMBI KOKUTHENGA OKUNYE NOKUNYE, KODWANA UYAZINI, AKUSIWO WOKE UMUNTU OHLAKANIPHE NJENGAWE.

Uthengisa kwaphela emakethe engakaphephi nawumrhwebi wemini ohlakaniphileko nofana nawumrhwebi omutjha okhohlisiweko. Abantu abangakahlakaniphi nofana bangasibatjha abathengisi emakethe engakaphephi.

Emdlalweni we-zero-sum ofana nalo, โ€‹โ€‹abarhwebi bathatha imali yakho kwaphela nawuthengisako.

Translators
Happy Mahlangu