I-Bitcoin Ifana Njenge

by Oleg Andreev 2017/12/10open in new window

I-Bitcoin ifana nemali ebonakalako: akukghonakali ukuthi uyibusele emuva godu nguwe onesibopho sokuyitjheja. Nawulahla isikhwama sakho semali, ulahla imali yakho. Unganikela omunye umuntu ama-bitcoin ukuthi akubambele wona, kodwana kuzkufana nebhanga: kumele ubathembe ukuthi angekhe babaleke nemali yakho.

I-Bitcoin ayifani nemali ebonakalako: ungayibulunga ngobunengi ofuna ngakho angekhe idle isikhala. Ungayithumela komunye nomunye umuntu. Akukghonakali ukuthi ibe sikhohliso. Angekhe uyinikele umzuzwana: ukwenza isiqiniseko ukuthi ithumelekile, kumele ulinde imizuzu elithjumi kufikela emizuzwini elitjhumi nahlanu ukuze uthole ubufakazi obukhiqizwa lithungelelwano.

I-Bitcoin ifana negolide: angeke uyikhiqize ngendlela ofuna ngayo, kunenani elinomkhawulo godu inani leli lirhajheke ku-spacetime continuum (kanengi isikhathi). Ukuze uthole ama-bitcoin kufanele omunye umuntu akuphe wona, nofana kufanele โ€œuwembeโ€. Njenge golide, i-Bitcoin iyaphazima, idosa abantu ngokubumbeka kwayo okuhle, ukwakheka, imitlomelo ehlakaniphileko, nesithembiso sekululeko ekugandelelwelweni.

I-Bitcoin ayifani negolide: isikhathi sokunikelwa kwe Bitcoin akutjhentjhi (kunenani elibekiweko lama-bitcoin akhiqizwako nge-awara. Unesiqinisekiso sokuthi akekho ozokuthola intaba ye-bitgold nofana ayembe kuma-asteroids. Ngokuhluka ku-golide, ubunzima be-Bitcoin bubekwa ngehlelo lemizamo yokukhiqiza ngehloso yokungatjhentjhi isikhathi. Ungemba yoke igolide ngelanga linye, kodwana angeke kwakgoneka nge-Bitcoin nalokha ukhuphula ibelo lamakhomphyutha. Ukungezelala imizamo yokukhiqiza kungatjhintjha isikhathi esibekiweko kancani (ithungelelwo likhuphula ubunzima ukuaya ekukhiqizweni kwama blogo asithandathu nge-awara, kodwana nanagabe ithungelelo liyakhula lingakhiqiza amablogo alikhomba kufikela kwabunane ngeawara).

I-Bitcoin ifana nebhanga: kunama-khomphyutha, amanzinzolwazi nokuthengisalana. Amanzinzolwazi abulunga ubufakazi bemali engenako nephumako, ukuthi uthumela imali engangani kubani. Yoke into iyidijithi. Awekho ama-vault anegolide nofana amabhokisi wedibhoziti anabanini bawo, koke kutlolwa โ€œeledjeniโ€ linye kuphela.

I-Bitcoin ayifani nebanga: woke umuntu angaqinisekia ukuthi inzinzolwazi lakhe line ledja elifana nelawo woke umuntu. Akekho umphathi olawula iledja noqinisekisa ukuthi lisesebujameni obuhle. Omunye nomunye umuntu angaba nenani lama-akhawunti ngendlela afuna ngayo, abanini bama-akhawunti woke abaziwa (ngaphandle kokuthi omunye aziveze). Iledja alibulungi namkha alivezi amagama, liveza inani lemali neenomboro zama-akhawunti. Alikho ithuba le-โ€œfractional reverseโ€ ibhanga nayibolekisa imali edlula imali enayo. Kuhle, kuhle, azikho iinkolodo eledjeni le-bitcoin: kuphakathi kokuthi unayo imali futhi ngeykho ngokupheleleko, nofana awunayo godu angekhe ukgone ukuyiberegisa. Godu, i-Bitcoin iyavumela ukubopha imali nge-โ€œkontragaโ€: imilayezo efihlekileko eyenzelwe ukuphadlhalala hlangana nabantu abambalwa nofana phakathi kwesikhathi.

I-Bitcoin ifana nemali yemonopholi: amakhoyini mathowukheni inani lemali yawo engaziwako. Abalulekile ebantwini ngobana bakhetha ukudlala umdlalo. Kuhle kuhle, lokhu kuliqiniso ngegolide nofana enye nenye imali.

I-Bitcoin ayifani nemali yemonopholi: kunenani elibekiweko lokunikelwa amathowukheni godu akekho ongawenza ngokungemthetho. Lokhu kuwabeka ethubeni elihle lokukhethwa emhlabeni jikelele njenga-makhoyini wegolide nesiliva.

I-Bitcoin ifana ne-Git: phakathi kwe-Git (umhlobo wamahlelo alawulako) loke itjhintjho olenzako lihlelwe etjheyinini evikelwe ma-hash afihlekileko. Nangabe uthemba i-hash elitjha, ungathola loke ilwazi elidlulileko (nofana elinye nelinye ihlangothi layo) komunuye nomunye umthombo godu uqinisekise ukuthi ngikho ogade ukulindele. Ngokufanako, ku-Bitcoin, koke ukuthengiselana kuhlelwe ngaphakathi kwe-tjheyini (i-blockchain) godu nasele iqinisekisiweko, ngaphandle kokuthi agqinwe kuphi, ungathemba isiquntu se-blockchain ngaso soke isikhathi ngokuhlola ithjeyini yama-hash ekuhlanganisa no-hash omuthembako. Lokhu kwenza ibulungo eliphadlhalisiweko nokuhlola kokuthembeka okulula.

I-Bitcoin ayifani ne Git: ngendlela yokuthi woke umuntu ufuna ukuberega ku-branch yinye. Ngaphakathi kwe-Git woke umuntu angaba nama-branch nama-fork ambalwa godu awahlanganise ilanga loke. Ku-Bitcoin, umuntu angeke akgone โ€œukuhlanganisaโ€ ama-fork. Kuhle kuhle, I-blockchain mumuthi wokuthengiselana okudlulileko, kodwana ilithi elidlula woke amalithi (eline-value) godu namanye amalithi amancani (ubude bawo aboungadluli iblogo linya kuya kwamabili) anganawo i-value. Ku-Git i-content ibaluleke ukudlula ama-branch, ku-Bitcoin ukuvumelana kubaluleke ukudlula i-content.

I-Bitcoin ifana ne-Bittorrent: ithungelelo lisezandleni zawo woke umuntu, ayikho i-โ€œmintโ€ eyodwa nofana โ€œi-bhangaโ€. I-blockchain ifana ne fayili yinye ku bittorrent: iqinisekiswe ngokufihlekileko godu ithumelwe hlangana namakhomphyutha amanengi. Woke umhlanganyeli, nabakhiqizi bahlanganyeal ngokulinganako. Nangabe ihlangothi linye lethungelelo liyamotjheka, ukuthengiselana kungadlulela kwamanye amahlangothi. Nalokha woke amahlangothi wethungelelo angaberegi, imininingwane yokuthengiselana ingabulungwa emakhomphyutheni ayikulungwane azijameleko, akekho ozokulahlekelwa yimali. Abantu bangaqhumana, bangaqhubeka bathengiselane ngathi ayikho into eyenzileko. Kokubili, i-Bitcoin ne-Bittorrent zingadlula epini ye-nuclear ngobana ilwazi alilimazi godu linga phindwaphindwa ngokuphephileko.

I-Bitcoin ayifani ne-Bittorrent: ngaphandle โ€œkwamafayiliโ€ amanengi azijameleko, kunefayili linye elikhula ngaso soke isikhathi: i-blockchain. Godu, abahlanganyeli ababalulekileko ukudlula boke abahlanganyeli bathola imitlomelo yemisebenzi yabo eyimali yamambala.

I-Bitcoin ifana nekululeko yokukhuluma: koke ukuthengiselana mlayezo omncani opepene ongaziwa nomakanjani. Nangabe abakhiqizi bayawuzwa, bazowufaka phakathi kwe-blockchain godu umlayezo lo uzoba semlandweni kufikela naphakade. Woke umuntu uzowubona godu akekho ozokukghona ukuwusula.

I-Bitcoin ayifani nekululeko yokukhuluma: ukutjho into kuyabiza. Ukuthengiselana kutjhidisa amakhoyini okufanele uthome ngawo. Ngalokho ke esinye nesinye isidlhladlha asikavumeleki ukwenza itjhada, abavumelekileko ngilabo abanemitlomelo yokuthola amakhoyini ekuthomeni. Godu, abakhiqizi bangakwala ukuthengiselana nangabe kukgqwele izinto engafunikekiko nofana akunazo immali ezaneleko. Ngalokho ke akekho onikela omunye nomunye ikululeko njenge โ€œtjwaleniโ€, kodwana woke umuntu uzama ukuberegisana ngokuzinikela.

I-Bitcoin ifana ne kontraga yomphakathi: yinto yesiko ejwayelekileko. Iberega njengemali nangabe abantu bayiphatha ngaleyo ndlela godu banesibindi sokuyiphatha godu bahloniphe nemithetho yayo. I-theknoloji ifuneka ukunikela lokho okudingengako kwekontraga.

I-Bitcoin ayifani nekontraga yomphakathi: ayifani nekontraga ebayifundisa enkolweni. Ayitjhentjhi, godu ayigandelelwa mithetho ethileko. Yisede yemitheto esekhomphyutheni engatjhentjhiko woke omuntu okhetha ukuyilandela, kungezelela evumelwaneni lawo woke umuntu.

I-Bitcoin ifana nemali yomejigi ye-internet: ngobulula, injalo nje.

Translators
Happy Mahlangu