KE A SWRAELELA

Mongwadi ke GameKyuubi 2013/12/18open in new window

Ke ngwadile sehlogo se gabedi ka gobane ke be ke tseba gore sa mathomo se be se foลกagetลกe. Se sa foลกagetลกe. Ga go sa na taba.

Lekgarebe la ka le ile pareng ya di-lesbian, theko ya Bitcoin e ya fase. GOBANENG KE SA SWARELETล E? KE TLO GO BOTล A GORE GOBANENG.

Ke ka lebaka la gore ke mokgwebi wa mebaraka yo e sego wa maleba ebile KE A TSEBA GORE KE MOKGWEBI WA MEBARAKA YO E SEGO WA MALEBA. Ee, ke nnete gore lena bakgwebi ba mebaraka le kgona go bona ge theko ya mebaraka ge e tlo ya fase le godimo di-pit pat piffy wing wong wang bonolo fela gomme la dira dimilione kantle le bothata, thaka.

Go dio swana le ba matsogo a boleatana ba tlo re AOWI, E YA FASE GA KE DIREKIล E hehehe, ebile ba re MODIMO WA KA, ge bakgwebi ba mebaraka bao BAHLALEFILEGO bao ba TSEBAGO GORE SEO BA SE DIRAGO ba reka gape, ebile o a tseba gore ke eng? Ga ke karolo ya sehlopha seo. Ge bakgwebi ba mebaraka ba reka gape ke no re ke setลกe ke le karolo ya tลกhelete ya mebaraka bjale ge MPOTล ENG lena bakgwebi ba mebaraka GORE KE MANG YO LE MO HLAFETล AGO GA SE NNA~!

Dingwalwa tลกela tลกa go re roga tลกe telele tลกa gore "AGAA NKABE LE REKIล ITล E" KA NNETE, O BE O SA RALOKE. KA NNETE, NKABE KE REKIล ITล E. NKABE KE REKIล ITล E PELE THEKIล O YE NNGWE LE YE NNGWE EBILE KE REKILE PELE GO REKWA EUPล A O A TSEBA GORE GA SE MANG GOBA MANG YO A IPล HINAGO BJALO KA WENA.

O rekiลกa fela mo mmarakeng wo o ka kgonago go o kgotlelela, ge o le mokgwebi wa mebaraka wa maleba goba woo a iphelelago lefaseng la gagwe a nnoลกi. Batho ba magareng ba dio swarelela.

Mo papading ya go fa palomoka ya lefela bjalo ka se, bakgwebi ba mebaraka ba kgona go tลกea tลกhelete ya gago ge o ka rekiลกa fela.


Bathekgi ka tลกa ditลกhelete
HRF