Bitcoin e swana le dipapadi

Mongwadi ke @thebitcoinrabbi 2021/01/13open in new window

Ka dinako tše dingwe ke fela ke hlaloša gore #bitcoin e šoma bjang ebile e fetotšwe go kamano ya moraloko ya dipapadi. Ke hweditše gore se se thuša go araba dipotšišo tše dintšhi tšeo di tlwaelo:

Potšišo: Ke mang a tlilego ka papadi ya kgwele ya maoto?
Karabo: Seo ga se naplie se le bohlokwa. Motho mang le mang mo lefaseng a ka kgona go e raloka. Ga go na taba ge mothomi wa yona a ka nyaka go fetola melao goba go ipha meputso goba ka tsela efe goba efe. Ga re na taba le gore o nagana eng ka papadi ya rena.

Potšišo: Ke mang a laolago moraloko?
Karabo: Ga se motho, ka moka ga rena re dio ikgethela go e raloka. Ka moka ga rena re tseba le go šomiša melao, ebile ge yo mongwe a re hlalefetša, re kgona go ba ntšha mo papading. Ge yo mongwe a ipha meputso yeo e sa mo swanelago, re e dira eke ga re mmone.

Potšišo: Re tseba bjang gore melao e ka se fetoge?
Karabo: Ka moka ga rena re dumelelane ka yona ge re thoma go raloka, le motho mang le mang yo a nyakago go tšwela pele ka go raloka ka melao ye o sa tlile go tšwela pele ka go raloka, ebile ge yo mongwe a nyaka go e fetola, go tlile go hlokega gore a ye go ralokela ko gongwe.

Potšišo: E ka kgona go tsenega ka moo go sego molaong?
Karabo: Se sengwe le se sengwe se phatlaladitšwe gore setšhaba se se bone. Ka moka re kgona go bona molala le lohle le dino ka moka. Ge go na le yo a be a hlalefetša ba bangwe, re tlile go tseba gomme ra mo raka.

Potšišo: Gobaneng e le bohlokwa?
Karabo: Ka moka re tšere sephetho sa go raloka, se se a bontšha gore e bohlokwa go rena ka tsela yeo e itšego. Ge yo mongwe a nyaka go raloka le rena, ba tlile go swanelwa ke go dumelelana le go amogela mohola le dintlha tša rena.

Ke a o bona mohola wa yona, bjale ke a dumela gore e na le mohola. Mohola o kgetha lehlakore.

Potšišo: E ka se thibelwe?
Karabo: Mohlomongwe, eupša e dio ba batho fela bao ba ithalokelago kgwele ka maoto, ebile ga ba kweše motho bohloko, ke mmušo fela woo o ka ba emišago gore ba tlogele go e raloka, eupša ba ka se thibele kgopolo ya go raga kgwele ka maoto, papadi e tlile go tšwela pele ko gongwe.

Potšišo: Nka raloka le lena?
Karabo: Dira seo o se nyakago. Ke a ipšhina ka go raloka kgwele ya maoto, o ka raloka le rena goba wa Ipšhina ka go phela o Sokola.


Bathekgi ka tša ditšhelete
HRF