Nhlamuselo wa Bitcon unge ndzi na malembe ya ntlhanu

by Nik Custodio 2013/12/12open in new window

Loko unga switivi leswaku i yini Bitcoinโ€ฆ

Ahi tshamile eka xitshama sale park iri siku ra kahle ndzi khome apula eka mina. Ndzi ku nyika yona, sweswi ukhome apula yingwe, mina ndzi hava nchumu

Ahi langutiseni kahle leswaku ku humelela yini:

Apula ra mina ndzi ku nyike rona a vokweni ra wena, wa swi tiva leswaku ndzi ku nyikile. A ndzi ri kona. A wu ri kona. Uyi khomile

A hi lavanga munhu wa vanharhu leswaku a ta pfuna ku hi khomisa loko hi nyikana apula. A hi vitananga malume Tommy letswaku ata tshama na hina loko hi nyikana apula kumbe ata langutisa leswaku apula yi suke eka mina ndzi yi nyika wena.

Apula leyi i ya wena! A ndzi nga swikoti leswaku ndzi ku nyika apula ri nโ€™wani hi mhaka ya kuri ndzi hava. Ndzi nge ku byeli leswaku u yendla yini hi rona. Eka mina yi humile i ya wena sweswi. Unga yi nyika munghana wa wena loko i swilava, na swona munghana wa wena a nga yi nyika munghana wayena,swi ya mahlweni hi sweswo.

Leswi swi kombeta ncincisano wa nyama leswaku wu njani. Na tshemba leswaku swa fana na loko a ndzi ku nyike a banana, buku, xiphemu kumbe mali ya phepha ya le America.

Ndza ti nyungubyisa.

Hi vuyela eka apula!

Sweswi ndzi byeli, ndzi khome apulaya swa gezi. Sweswani ndzi ta ku nyika apula ra mina ra gezi.

Ah. Swesi swi ya swi tsakisa.

U swi tiva njani leswaku apula ra gezi,hi nkarhi wunโ€™wani a kuri ra mina.Kambe sweswi i ra wena, ene i ra wena ntsena? Swi ehleketisi kambe

Swi ya swi ku hlangahlanganisa, aniri? U swi tiva njani leswaku andzi rhumelangi malume Tommy ku sungula email? Kumbe munghana wa wena Joe,kumbe na yena munghana wa wena Lisa?

Kumbe xani ndzi endle maphepha yo karhi hi apula ra gezi eka khomphyta ya mina. Kumbe ndzi yi veke eka xinhlanganisa va mayiko leswaku di ya magidi ya vanhu va yi kuma wa swi vona leswaku ncincisano hi gezi i nkinga ku rhumela apula ra gezi aswi fani na loko ndzi ku nyika apula hi voko.

Swi nโ€™wani swa ti khomphytara vutivi sayense u na vito hi swa nkinga leyi. Yi vitiwa nkinga yo hoxa havumbiri. Unga vileli hi swona. Leswi u fanele ku swi tiva i leswaku ya va pfilunganya hi nkarhi nyana na swona va vuya va nga yi lungisi.

Na sweswi

Kambe a hi ringeti ku ta na xintshuxo xa hina

Ledgers

Kumbexani swi kona swi nโ€™wani swa apula ra gezi leswaku hi swi kuma eka ledger. Kahle kahle i buku leyi i kumaka kona ti transactions hinwato - i book ya va swa accounting

Ledger leyi, hi mhaka ya kuri i ya gezi fanele yi hanya etikweni ya yona ntsena ene yi va na munhu loyi a nga ta yi langutisa.

Hi vula leswo fana na World of Warcraft Blizzard, na vanhu va yena va endle ntlangu wa le ka interneti. U va vona โ€œledge ra geziโ€ wa le ka Rare Flamming Fire Sword leyi yi nga kona eka sisitimi. Hi swona . Munhu unโ€™wani wo fana na vona a nga ku loko a swi tiva leswaku apula ra gezi ri le kwini.

Nkinga

Ku kona ti nkinga nyana:

  1. Swi nga endleka yini loko munhu wa le ka Blizzard a yendla swo tala? A nga hoxa ma apula ya gezi yo tala eka xiphemu xa yena loko a swi lava!

  2. A swi fana na nkarhi luya a hi ri a phakeni siku leri ya kuri kona mina na wena hi hoxa malume Tommy ( munhu wa vunharhu) eka xitokisi ( Ndzi vurile leswaku i Muahluri wo tivakala). Leswi ndzi nga ku nyika e phakini.

Ndzi nga ku nyika njani apula ra gezi loko u switiva , wa switiva swi fana na hi minkarhi?

Xintshumo

A ku ta endlakala yini loko hi nyike vanhu hinkwavo ledger? Loko ledger ayi ngari endzeni ka khomphyuta ya Blizzard, yiri ndzeni ka khomphyuta ya vanhu hinkwavo. Hinkwaso leswi swa yi transactions swa minkarhi hinkwayo swi nga tsariwa eka sona.

U nge yi xisi. Ungr rhumeli ma apula ya gezi uri hava nchumu, hi mhaka ya kuri yi tava yi hlanganisiwile tabti khomphyuta ta vanhu hinkwavo. Yi ta tika leswaku u nga yi kota. Kulukumba loko yi va yi kulu..

Na swona ayi lawuli hi munhu wunโ€™we, Na switiva leswaku a kuna munhu loyi anga ti nyiketaka ma apula ya gezi yo tala, Nawu loyi u vekiwe e masungulweni. Na khodi na na nawu wa hinkwavo. Swi kona leswaku vanhu vo tlhariha va nga va na xihoxo,tlhogomela,sirhela,inya mahlweni yi kambiwa.

Unga ngenela network leyi leswaku u ta kota ku cinca ledger u endla leswa hinkwavo swi olova. Hi ti nkinga, loko u kuma 25 wa ma apula ya gezi kuri hakelo ra wena. Na swona i yona ndlela yo endla ma apula ya gezi yo tala eka sisitimi.

Ndzi endle leswaku swi olova ka ntsongo

โ€ฆ Kambe matirhelo lawa ndzi nga wa hlamusela ya kona. Swi vitiwa Bitcoin Protocol. Ene ma apula ya gezi i wona โ€œbitcoinโ€ endzeni ka matirhelo. Swa dura!

So, did you see what happened? What does the public ledger enable?

  1. I pfuleriwile vanhu hinkwavo. Ti nomboro ta ma apula ti endilwe eka ledger ya vnhu hinkwavo a ma sungulweni. Ndzi tiva nomboro hinkwayo leyi nga kona. Eka matirhelo na switiva leswaku swi kha swi pfumaleka

  2. Loko ndzi enda cincano ndza switiva leswaku apula ra gezi ri suke ka mina kambe sweswi ri le ka wena hinkwaro. Andzi nga swi koti vula leswo hi swilo swa gezi. Vata hoxa leswi ntshwa ivi vanhu hinkwavo eka ledger va swi pfumala.

  3. Eka leger ya vanhu hinkwavo. A hi vitananga malume Tommy (munhu wa vunharhu) leswaku a ta hi langula leswaku a hi robhani kumbe ndzi endla swo tala, kumbe ndzi ti rhumela ma kopisi ka mbiri,kumbe ka nharhu.

Eka matirhelo ya cicano wa apula ra gezi swifana na cicano wa nyama. Swi kahle ku vona apula yi suka emavokweni ndzi yi hoxa exikhwameni. Ene swifana na le phakeni, cicano wu endliweni hi vanhu va mbiri. Mina na wena- A hi vitanangi malume Tommy ata langutisa

Hi marito manโ€™wani swi fana na swa nyama

Wa switiva leswaku swi kahle? Swa hari swa gezi. Sweswi hi nga tirha i 1,000 wa ma apula, kumbe i miliyoni wa ma apula, kumbe xani i 0000001 wa ma apula. Ndzi nga yi rhumela hi ku tshikela ka bhatheni. Ndzi nga yi rhumela eka apula ra wena ra gezi loko ndzi ri a Nicaragua, ene wena uri le New York.

Ndzi nga endla leswa gezi swi khandziya eka leswi swa apula ra gezi. I swa gezi. Kumbe ndzi nga woxa tsalwa ka xona. Tsalwa ra gezi. Kumbe ndzi nga hoxa swilo swa nkoka, swo fana na contract, xitoko xa setifikheti, kumbe ID buku.

Se swi kahle! Hi nga swi khoma njani leswi swa โ€œapula ra geziโ€? Swi tirhiseka kahle aniri?

Vanhu vo tala va phikisana hi swona. Ku na njekanjekisano ka leswi na le ka xikolo xa Economy. E xikarhi ka va ti polotiki na ti programmers. Unga va yingiseli. Vanhu vanโ€™wani va tlharihile. Vanโ€™wana ava switivi. Vanโ€™wani vaku matirhelo ya vitana, vanโ€™wani va wu hoxi ncumu. Jaha rinโ€™wana u hoxe nomboro yi kulu kumba ya ma apula yo ringana na $1,300 rinโ€™we. Vanโ€™wani vaku i nsuku, kumbe kharensi. Vanโ€™wani vaku swifana na tulips. Vanhu vanโ€™wani va ta cinca tiko, vanโ€™wani va taku i ntlangu ntsena.

Ndzi na vonelo hi Bitcoin.

Yi tava xitori xa siku rinโ€™wani. Kambe vana va sweswi va tiva swo tala hi Bitcoin.

Recommend Reading (Updated 2017)

โ€œYou Donโ€™t Understand Bitcoin Because You Think Money is Realโ€open in new window by Maria Bustillosopen in new window is a good follow-up read.

You can also read more about Ethereum and Smart Contracts hereopen in new window. Enjoy!