Bitkoin v0.1 Ebimi

by Satoshi Nakamoto 2009/01/09open in new window

Bitkoin ebimi, sisteme yako tambwisa misolo na kati ya baninga (pair-a-pair) na nzela ya lotiliki pe inteleneti pona kopekisa kanyaka pe kofutisama mbala na mbala. Bonsomi na yango eyebana, eza na servere nโ€™a mokambi to mokonzi (mokambi/motambwisi) te.

Tala bitcoin.org pona bilili.

Nzela nโ€™ango ezali awa: http://downloads.sourceforge.net/bitcoin/bitcoin-0.1.0.rar

Na Windows kaka pona sikโ€™oyo. Source ouverte C++ code inclu.

  • Panza mikanda nyoso na reprtoire
  • Fungola BITCOIN.EXE
  • Eko connecte automatiquement na ba nล“ud mosusu.

Soki okoki ko bomba nล“ud oyo ezo sala pe endima konexion mosusu ekota, ekosunga rezo maksi. Esengeli โ€˜te ekotiseli oyo babengi port 8333 ya pare-feu nayo efungwama po ba mbela nyoso nโ€™a konexion ekota.

Logiciel eza nanu alpha ya ko meka. Toyebi nanu te soki eko senga kokanga pe kofungola sisteme lisusu na mikolo ezoya soki bosenga emonani, atako nasali nyoso pona kobongisa pe kopesa nzela pona matabisi esalema na sisteme tango na tango.

Okoki kozwa ba piece soki osengi moto atindela yo to pe soki o aktive na opcion -> bimisa ba piece pona kosalela noeud pe kobimisa ba bloki. Nakomisi peleve yta mosala penza pete pona ebandeli, na yango na ebandeli, odinatele at aya ndenge nini eko koka kobimisa ba piece (mabanga) na mwana ngonga moke. Ekokoma lisusu pete tango basusu bakosala ba odinatele to pe ba mashini automatik pona kolongola kpokoso. Ba pieces oyo ekobima esengeli ezela tii tango eko koma na ba bloke 120 po ekomela pe ekoma na tango ya koteka to kosalela yango.

Eza ndenge mibale ya kotinda mbongo. Soki moto ozo tindela aza na ligne, okoki kokoma addresse IP na ye po akota, azwa fungola ya sika po atinda transaction na ba sango (commentaire). Soki moto ozo tindela azan a ligne te, okoki kotindela ye na addresse Bitkoin naye, oyo eza hachage ya fungola naye oyo ako pesa yo. Ako mona biloko otindi tango ako kota lisusu na kati ya bloki epai wapi ye akozala. Mabey a metode oyo ezali na ndenge โ€˜te ata sango to pe commentaire moko eko kende te, sekele eko beba mwa moke soki asaleli address wana mwa bambala mingi, kasi eza esaleli ya tina penza soki motindi nโ€™a moto aโ€™ko tindela bakoki koazala na ligne na mbala moko te, to pe soki moto bโ€™ako tindela akoki koyamba ba konekcion ya libanda te.

Motango nyoso ya mabanga ya Bitkoin ekozala 21 000 000 piece. Eko kabolama na ba noeud ya rezo tango eko sala maboke maboke, pe motango wana eko kita na kati kati na sima ya mibu 4.

Na mibu 4 ya liboso: ba piece 10 500 000
mibu 4 oyo ezo landa: 5 250 000
mibu 4 oyo ezo landa: 2 625 000
mibu 4 oyo ezo landa: 1 312 500 bongo na bongoโ€ฆ

Soki nyos esili, sisteme ekotikala kaka pona kosunga na frais y aba transaction soki bosenga ezali. Efandisami na lolenge ya bato (bateki pe basombi) kili kili n aka ya zando, pe ekozala na ba noeud oyo eko sunga bateki pe basombi ya ofele libela na libela.

Satoshi Nakamoto


The Cryptography Mailing List Unsubscribe by sending "unsubscribe cryptography" to majord...@metzdowd.com