Go kwešiša Lightning Network go šomišwa sedirišwa sa go hlakantšha sa dipheta (Abacus)

Mongwadi ke Roy Sheinfeld 2018/03/25open in new window

Ke hweditše dipoelo tša go kgahliša ka morago ga go phosta athikele ya go moragonyana, Lightning Network ke Bokamoso bja Bitcoinopen in new window. Eupša, ge ke be ke bala dipoelo tše dingwe, go molaleng gore batho ba bangwe ga ba kwešiše gabotse ka moo Lightning Network (LN) e šomago ka gona. Mo athikeleng ye, ke tlile go leka go hlaloša kgopolo yeo e hlotšego LN le ditšhanele tša go lefa ka go šomiša sedirišwa sa seswantšho sa go hlakantšha sa dipheta (abacus anology), gabonolo fela le ka tsela yeo e kwešišegago ka gona kantle ga go tsenelela sethekeniking sa go diriša LN.

Se ke sedirišwa sa go hlakantšha sa dipheta (abacus):

Bjale, nagana ka tšhanele ya go lefa ya LNopen in new window bjalo ka thapo ya sedirišwa sa go hlakantšha sa dipheta (abacus), moo dipheta di emelago bitcoin ka gare ga tšhanele. Ge Alice le Bob ba dira tšhanele ya go lefa magareng ga bona, Alice o lokela di-bitcoin go tšwa go Blockchain ka gare ga tšhanele. Gabjale, di-bitcoin tše (mohl. 10 bits or 0.00001 BTC) ke tša Alice. Mo mohlaleng yo, phetha ye tee e lekana le bit ye tee:

Thapo ya sedirišwa sa go hlakantšha sa dipheta (abacus wire) le tšhanele ya go lefa di na le dika tša go swana:

  • Sa hlakorepedi (Bidirectional): bjale ka dipheta mo thapong ya sedirišwa sa go hlakantšha sa dipheta (abacus) di kgona go tloga ka lehlakoreng la nngele go ya ka lehlakoreng la go ja le go tloga lehlakoreng la go ja go ya ka lehlakoreng la nngele, di-bitcoin e ka tšwa matsogong a Alice gomme ya ya go Bob le go tloga go Bob go ya go Alice.
  • Sa mong (Ownership): ka go šomiša sedirišwa sa go hlakatšha sa dipheta (abacus), dipheta di ka kgona go tloga lehlakoreng la nngele goba la go ja, kantle le go ba mo magareng a thapo. Ka tsela yona yeo, di-bitcoin mo tšhaneleng ya go lefa di ka tloga go Alice goba Bob.
  • Sa tekanyo (Fixed): go swana le ka moo dipheta di ka se kgonego gore di oketšwe goba di tlošwe thapong, Alice le Bob ba ka fana di-bitcoin magareng ga bona, go fihla go palo yeo e bego e beilwe ge tšhanele ya go lefa e bulwa. Ge ba nyaka go rekišetšana palo ye godimo ya di-bitcoin, ba tlile go hloka gore ba dire thekišetšano ye nngwe ya mohuta wo.

Tšhanele ya go lefa e ba ka mokgwa wo ka morago ga gore Alice a romele Bob di bit tše 2:

Gonabjale Alice o na le dipheta tše 8 gomme Bob yena o na le dipheta tše 2. Bjale ge, ga re re Bob le yena o na le kamano go LN le Carol a šomiša tšhanele ya go lefa ya di-bit tše 10:

Ka LN, Alice o kgona go lefa Carol ka Bob. Ka sedirišwa sa seswantšho sa go hlakantšha (abacus analogy), ge Alice nyaka go romela di-bit tše 2 go Carol, o tlile go iša dipheta tše 2 go thapo ya Alice-Bob ka letsogong la go ja (go Bob), gomme Bob o tlile go iša dipheta tše 2 ka go thapo ya Bob-Carol ka letsogong a go ja (go Carol). Ke ka mokgwa wo e lebelegago ka gona ka morago ga gore Alice a romele Carol di-bit tše 2:

Go bohlokwa go bolela gore ge Bob a ka dumela go tšea karolo go thekišetšano ye, a ka se kgone go amogela dipheta tša Alice kantle ga gore a iše palo ya go lekana le yeo go Carol.

Ka go šomiša sedirišwa sa seswantšho sa go hlakantšha, go bonolo go hlaloša hlago ya dithekišetšano tša LN tša off-chain ka kakaretšo, le gore botsebotse ke eng seo dinyakwa tša tšhanele ya go lefa e di hlokago gore e kgone go sepediša dithekišetšano. Mohlala, go bonolo gore gobaneng Alice a sa kgone go romela Carol dipheta tše dintšhi go feta tšeo Bob a ka kgonago go di hlokomela. Gape, mohlomongwe mo nakong yeo etlago a ka kgona a šomiša AMPsopen in new window, eupša yeo re tla šogana le yona mo athikeleng yeo e latelago...

Ge eba o nagana gore athikele ye e go thušitše, hle o se ke wa lebala go lokela matsogo a go bethana(kgotla sebaka gore o lokela matsogo a go bethana) gomme o abelane le ba bangwe.


Bathekgi ka tša ditšhelete
HRF