Upfesesa Lightning Network nga u shumisa Abacus

nga Roy Sheinfeld 2018/03/25open in new window

Ndo แนฑangandeza mawanwa murahu manzhi a vhuแธ“i kha thero yanga ya murahu, Lighting Network ndi vhu matshelo Bitcoinopen in new window. Fhedzi musi ndi tshi vhala mawanwa murahu manwe, ndo wanulusa uri vhanwe vhathu a vha pfesesi uri Lightning Network (LN) i shuma hani. Kha heyi athikili ndi แธ“o lingedza u แนฑalusthedza malugana na LN na fhethu ha mbadelo hu shumisiwaho kufanele kwa abacus, hu sina u dzhenelela kha tshithekiniki stho khetheaho tsha ku shumele kwa LN.

Hezwi ndi abacus:

Zwino humbulani nga ha nแธ“ila ya mbadelo ya LNopen in new window i fanaho na thambo nthihi ya abacus, hune malungu o imela bitcoins nga ngomu ha tshanele . Musi Alice na Bob vha tshi ita tshanele ya mbadelo vhukati havho , Alice u diphositha bitcoins ubva kha Blockchain nga ngomu ha tshanele . Zwino hedzi bitcoins (tshumbo;. 10 bits or 0.00001 BTC) ndi ya Alice. Kha hedzi tsumbo , vhulungu vhunwe na vhunwe vha lingana na bit nthihi:

Thambo ya abacus na tshanele ya mbadelo zwi kovhekanya maitele:

  • U shumisana: u fana na vhulungu kha thambo ya abacus ubva kha tshanแธ“a tsha monde uya kha tshanแธ“a tsha uแธฝa, na ubva kha tshanแธ“a tsha uแธฝa uya kha tsha monde, bitcoins dzi ngabva kha Alice uya kha Bob kana ubva kha Bob uya kha Alice.
  • Vhulanguli: Kha abacus, malungu a ngavha kha monde kana kha tsha uแธฝa, hayi kha vhukati ha thambo. Nga nแธ“ila yeneyo, bitcoins kha tshanele ya mbadelo i ngavha ya Alice kana Bob.
  • Tiwaho: u fana ngauralo malungu a nga dzhenisiwa kana u bvisiwa kha thambo, Alice na Bob vha nga neana bitcoins vhukati havho, u swika kha nomboro ye ya vheiwa musi hu tshi bvuliwa tshanele ya mbadelo. Kharali vha tshi แนฑoแธ“a u neana nomboro khulwane ya bitcoins, vha แธ“o tea u shuma kha mutevhe wa thengiselano.

Heyi ndi nแธ“ila ine tshanele ya mbadelo ya vhonala ngayo nga murahu ha musi Alice a tshi rumela 2 bits kha Bob:

Alice zwino u na malungu a 8 na Bob u na malungu a 2. Zwino kharali Bob a tshi tshimbidzana na LN uya kha Carol a tshi shumisa tshanele mbadelo ya 10:

Na LN, Alice u แธ“o badela Carol nga Bob. Kha ufana ha abacus, kharali Alice a tshi แนฑoแธ“a u rumela 2 bits kha Carol, u bvisa malungu a 2 kha thambo ya Alice-Bob kha tsha uแธฝa (kha Bob), na Bob u bvisa malungu a 2 kha thambo ya Bob-Carol uya kha tshauแธฝa (uya kha Carol). Hezwi zwi vhonala nga hei nแธ“ila nga murahu ha Alice a tshi rumela Carol 2 bits:

Ndi zwandeme u amba uri kharali Bob a tshi tenda u dzenelela kha heyi thengiselano, a nga si tende malungu a Alice a sa athu u isa nomboro i fanaho ya malungu kha Carol.

U shumisa abacus analogy, zwolelluwa u แนฑalutshedza nแธ“ila ya thengiselano ya off-chain LN uya nga vhuแธ“alo, nga maanแธ“a ro sedza uri แนฑhoแธ“ea nda tshanele dza mbadelo dzo teaho kha ku shumele kwa thengiselano. Tsumbo zwo leluwa u vhona uri Alice a nga si kone u rumela Carol malungu manzhi u fhira ane Bob a nga a kona. Zwinwe hafhu, khamusi tshingani tshiแธ“aho a nga kona u zwiita nga u shumisa AMPsopen in new window, fhedzi ndi mafhungo a inwe athikili...

Kharali vho wana thuso kha heyi athikili, vha songo hangwa u dzhenisa claps (u puแนฑedza lwa tshifhinga tshlapfu u itela u dzhenisa claps nzhi) na u kovhekanya izwo.


Supporters
HRF